Gruppe von Jugendlichen [cbquestionnaires_inputCode_image-alttext #]

Agid e FAQ

Eva­lu­ar pass per pass cun i-konf

Sün quistas paginas chatta Ella/El üna survista davart ils pass ils plü importants per realisar ün questiunari cul online-tool i-konf.

Il video (per tudais-ch) Tilla/Til muossa pass per pass co far e realisar ün questiunari. Schi dà listess amo dumondas o problems cul Tool cha las spiegaziuns sün quista pagina nu trattan, daja la pussibiltà da'ns contactar per e-mail suot info[at]konfirmandenarbeit[dot]eu.

Pella retschercha davart la lavur da confirmaziun Tilla/Til racumandaina da far al cumanzamaint dal temp da confirmaziun üna prüma retschercha cul questiunari t1 ed üna seguonda retschercha 1-3 eivnas avant la confirmaziun cul questiunari t2. La retschercha davart las spüertas da pedagogia da religiun es concepida uschè ch'ella po gnir fatta vers la fin da la 5. o 6. classa.

Ella/El po valütar ils resultats a la fin da la retschercha e tils telechargiar in differents formats.

 

Pass 1: Re­gis­tra­ziun

Registraziun sco ütilisadra/ütilisader "

Per plaschair tour a cogniziun nossas cundiziuns d'ütilisaziun sülla pagina da registraziun e scriver üna adressa valabla dad e-mail. Ella/El survain ün e-mail cun ün link chi'd es da confirmar l'annunzcha. Lura esa da cliccar sül link e da dar aint ün agen pled-clav.

Uossa es Ella/El registrada/registrà sco ütilisadra/ütilisader dad i-conf e po uossa far ün'aigna retschercha.

Infuormaziuns supplementaras per Hubs pro registrar "

Ella/El lavura pro la baselgia chantunala e valütess jent plüssas retscherchas da maniera cumünaivla? Cun i-konf es quai pussibel da far da maniera simpla schi's registrescha sco post central.

Sco post central ha Ella/El la pussibiltà da'S far dar tuot las valütaziuns cumplettas obain üna tscherna da tuot las retscherchas chi sun gnüdas attribuidas ad Ella/El. Ella/El po filtrar las retscherchas seguond differents criteris ed arcunar la tscherna. Ch'Ella/El S'annunzcha p. pl. pro fabienne.greuter[at]uzh[dot]ch per gnir miss online sco post central. Nus Tilla/Til registrain jent sco tal.

Ella/El survain lura l'access anonimisà a las datas da tuot las raspadas, las qualas s'inscrivan suot "post central" i'l sistem,

Pass 2: Far la ret­scher­cha

1. Far la retschercha "

S'annunzchar cullas datas d'access dal pass 1.

Per far üna nouva retschercha esa da cliccar üna jada sün "Far üna nouva retschercha" e lura as riva pro ün formular ingio chi sun da dar aint ün pêr detagls davart Sia gruppa e la retschercha.

Cun far üna retschercha chatta Ella/El sper mincha chomp da dar aint ün pitschen "i" gelg. Cun cliccar sün quel vegnan dattas ulteriuras spiegaziuns davart ils singuls chomps.

Ch'Ella/El fixa il punct da partenza e, scha pussibel, il punct da terminaziun da Sia spüerta (datas approximativas bastan, la data serva be a Sia aigna attribuziun) e tscherna il tip da questiunari giavüschà ed il pajais. Sch'Ella/El es d'accord, esa da'ns dar la legitimaziun per trar a nüz Sias datas pella scienza. L'anonimità da Sia raspada e da tuot las persunas partecipadas es respettada.

Ch'Ella/El clicca finalmaing sün "arcunar" respectiv sün "Inavant pro l'execuziun da la retschercha".

La retschercha es gnüda installada cun success e duos questiunaris sun gnüts arcunats aint il sistem: ün pels uffants e giuvenils ed ün per collavuraturas e collavuraturs.

2. Implü elavurar retschercha (opziunal) - be pussibel davart la lavur da confirmaziun "

Per adattar il questiunari per confirmandas e confirmands o collavuraturas e collavuraturs a Seis bsögns es da cliccar sül buttun "Verer ed adattar questiunaris".

Ella/El vezza uossa tuot las dumondas surgnidas da möd standard i'l questiunari correspundent.

Tuot tenor il tip da questiunari stan a disposiziun moduls per differents temas. Quists pon gnir cumplettats cun far üna cruschina illa chaistina correspundenta.

Cun allontanar la cruschina a dretta pon gnir allontanadas fin a 10 dumondas our dal questiunari- standard. Implü po Ella/El agiundscher aignas dumondas e tillas tradüer illas linguas bsögnaivlas. Id es pussibel da far dumondas avertas, dumondas da scalaziun o dumondas da tscherna.

Nun invlidar dad arcunar a la fin Sias müdadas.

3. Executar la retschercha "

La retschercha po cumanzar dalunga chi vain cliccà sülla pagina "Retschercha" sün "Cumanzar culla retschercha" (tant pels uffants/giuvenils, sco eir pellas collavuraturas e pels collavuraturs).

Ch'Ella/El detta inavant aint il code dad 8 custabs (code da master) chi'd es da chattar sün listessa pagina, il link o il code da QR als confs resp. collavuraturs da Sia retschercha per ch'els possan as partecipar a quella. Las persunas chi's partecipeschan a la retschercha pon lura implir oura la retschercha da maniera simpla sül smartfon.

Alternativmaing daja la pussibiltà dad invidar individualmaing per e-mail  a las persunas chi's partecipeschan a la retschercha. Lapro as poja dar aint suot "Dovrar codes individuals" obain las adressas da mail da las persunas chi's partecipeschan a la retschercha da maniera singula o da telechargiar üna datoteca da CSV cullas adressas dad e-mail. Ch'Ella/El tscherna la(s) lingua(s), illa quala las persunas vegnan invidadas. Mincha persuna dumandada survain lura ün e-mail cun ün link individualisà sur il qual ella/el riva directamaing pro l'agen questiunari. Ils links nu vegnan arcunats i'l sistem ed i nu vain neir fat adöver da quels.

Üna terza pussibiltà consista chi's po (eir suot "Dovrar codes individuals") far üna glista da codes chi's po ütilisar individualmaing e telechargiar. Quists codes vegnan scumpartits a las persunas chi's partecipeschan a la retschercha: be ün code per persuna! p.ex. publichar la glista e minchün(a) stricha tras il code ch'ella/el ha ütilisà. Amo meglder esa da tagliar oura ils codes squitschats e da scumpartir ils scrittins. Il code esa da dar aint sülla prüma pagina dad i-EVAL. Davo dat aint il code vain inviada la persuna, la quala i's dumonda, automaticamaing sül dret questiunari e til po lura impir oura.

4. Serrar la retschercha "

Sül Dashboard as poja verer adüna quants uffants/giuvenils resp. collavuratur(a)s chi han fingià respus ad ün questiunari o chi sun güsta landervi ("Codes in adöver").

Scha tuot ils codes sun gnüts ütilisats e per lur scopos avuonda terminats sun, as poja "Serrar la retschercha", quai cun cliccar sül Dashboard o sül simbol da serradüra chi's rechatta sülla pagina da retschercha. (I's po revochar adüna la retschercha scha p.ex. i s'annunzchan davopro confs chi vöglian implir oura amo ün questiunari.)

Davo avair serrà la retschercha as giavüscha dad Ella/El amo da far alchünas indicaziuns davart las cundiziuns da rom da la retschercha. Lura po Ella/El verer ils resultats. 

Pass 3: Eva­lu­ar ils re­sul­tats

1. Verer, partir e telechargiar resultats "

Davo avair serrà la retschercha apparischan ils resultats da la retschercha in differentas fuormas: cun cliccar sülla dumonda giavüschada apparischa mincha jada üna grafica sco eir la media e la divergenza dal standard ed i's po exportar quistas sco datoteca in differents formats da documaints o da purtrets.

  • PDF "Tuot ils resultats": Quist documaint detaglià cuntegna üna grafica pro mincha dumonda sco eir datas-clav da statistica da basa.
  • Las datas primaras pon gnir telechargiadas sco datoteca da CSV e lura missas p.ex. in programs da statistica professiunala sco SPSS. 
  • Aint il documaint "Evaluaziun compacta" sun da chattar il riassunt dals resultats sün trais paginas. Quist savess esser la valütaziun la plü üsitada per la gronda part dals scopos.
  • La datoteca d'excel "Böts-Resultat-Congual" metta visavi directamaing ils böts dals collavuraturs a las pretaisas dals partecipants. Indicaziun: Per far quista datoteca ston esser serradas tuottas duos retscherchas (uffants/ giuvenils e partecipant(a)s).

La valütaziun compacta po gnir datta inavant sün via simpla p.ex. a la squadra da collavuraturs. Ch'Ella/El tscherna sülla pagina da resultats "Publichar la valütaziun compacta". Sch'Ella/El conferma quista tscherna vain missa la valütaziun compacta online cun ün link public. Il link as poja partir p.ex. per mail.

Per pudair verer e telechargiar ils resultats illas otras linguas esa simplamaing da müdar sur il buttun da lingua tuot a dretta sülla pagina correspundenta.

2. Cumbinar resultats da plüssas retscherchas "

Per cumbinar per exaimpel ils resultats da tuot las retscherchas d'ün on o da plüs ons e per tils pudair evaluar cumünaivelmaing, es da cliccar suotvart sül Dashboard sül buttun "Far üna nouva evaluaziun inclusa".

Sülla pagina seguainta dà Ella/El il prüm a la valütaziun, ch'Ella/El voul far, ün titel cler (p. ex. "Tuot las retscherchas dal 2022, persunas partecipadas") e lura tscherna Ella/El la gruppa da las persunas interrogadas, da las qualas Ella/El vess jent da tour insembel ils resultats. I pon gnir cumbinats be resultats da listessa gruppa (dimena be questiunaris dad uffants/giuvenils o da collavuraturas e collavuraturs). Illa glista vegnan lura, davo la tscherna da la gruppa da las persunas interrogadas, indichadas be las retscherchas correspundentas.

Sch'Ella/El voul limitar la tscherna amo daplü, po Ella/El filtrar amo tenor tip da questiunari, data da cumanzamaint e da fin da la spüerta sco eir da la quantità d'uffants/giuvenils resp. collavuraturas e collavuraturs.

Ch'Ella/El tscherna las retscherchas, da las qualas Ella/El less cumbinar ils resultats, e quai cun far üna cruschina illa prüma coluonna. Ch'Ella/El clicca lura sün "Cumbinar resultats". Lura vain Ella/El manada/manà inavo sün Seis Dashboard. Ch'Ella/El clicca sül titel da la valütaziun inclusa. Uschè as riva a la cumbinaziun da tuot las datas da las retscherchas tschernüdas i'ls listess formats sco pro üna retschercha singula.

Scha pro üna da las retscherchas tschernüdas, ün questiunari vain darcheu drivi davopro davart dals organisaturs per interrogar ulteriurs uffants/giuvenils resp. collavuraturas/collavuraturs, vain quista retschercha munida cullas nouvas datas, cur cha la retschercha es terminada. I vala perquai la paina da chargiar giò dal sistem adüna las datotecas da pdf o Excel actualas, sch'ellas dessan gnir ütilisadas per valütaziuns, sezzüdas da team o da quai.

Tschegns pel­la rea­li­sa­ziun da la ret­scher­cha

La retschercha po gnir fatta cun mincha smartfon o mincha oter indriz cun access a l'internet.

I vain surlaschà ad Ella/El co cha la retschercha vain fatta concretamaing pro inscunters cumünaivels. Adonta da quai vulessan nus muossar ad Ella/El trais differentas opziuns chi simplificheschan dad integrar la retschercha.

Nun invlidar da tour il prüm la partenza, pro la retschercha dals uffants/giuvenils sco eir pro las collavuraturas e'ls collavuraturs (vide realisar 2. retschercha).

Pussibiltà 1: squitschar/ nomnar link da retschercha "

Ils uffants/giuvenils pon dar aint i'l Browser da lur smartfon il link www.i-konf.eu/rm. I vain racumandà da til scriver avant sün ün fögl da DIN-A4 o da til squitschar, uschè ch'el po gnir let facilmaing.

Implü ha Ella/El dabsögn dal code d'access (Master-Code) pella retschercha: Quist fa Ella/El in Seis conto d'ütilisaziun sün i-konf. Eir quist esa d'avantag sch'el vain squitschà o nomnà grond il prüm. Ils uffants/giuvenils til ston lura metter aint pro "Dà aint qua teis code" e schmachar sün "Partenza".

Pussibiltà 2: ütilisar il QR-Code "

Il QR-Code chatta Ella/El eir sün Seis conto d'ütilisader sün i-konf (realisaziun da la retschercha). Per til pudair squitschar oura esa da far ün clic a dretta sül QR-Code e tscherner lura "Arcunar purtret suot" ed arcunar il purtret i'l lö giavüschà sün Seis ordinatur. Lura po Ella/El squitschar oura il QR-Code e til trametter da möd digital als uffants/giuvenils.

Ils uffants/giuvenils pon scännar quist QR-Code sün lur cameras da smartfon e rivan uschè directamaing pro la retschercha. I nu fa dabsögn in quist cas da dar aint il link e'l Master-Code

Pussibiltà 3: Rinviar il link da la retschercha "

I'l sectur "Realisaziun da la retschercha" chatta Ella/El il buttun "Copchar il link i'l archiv provisoric". Cun ün clic vain copchà automaticamaing il link da la retschercha ed Ella/El po inserir al lö giavüschà (cumbinaziun da tastas Strg+V).

Ella/El trametta il link als uffants/giuvenils, p.ex. per mail. Uschè rivan ils uffants/giuvenils directamaing pro'l questiunari.

Implü daja eir amo la pussibiltà dad ütilisar codes individuals. Quist es da racumandar sch'Ella/El ha il pisser cha singuls uffants/giuvenils respundessan a plüs questiunaris, cur ch'Ella/El lavura cul Master-Code.

E per situaziuns, illas qualas Ella/El nu vuless revgnir a smartfons, po Ella/El ütilisar questiunaris da palperi. Las respostas pon gnir indatadas manualmaing i'l sistem davo tillas avair ramassadas.